chi tiết dự án

Công ty Cổ phần Mỹ Á

Thông tin dự án

Dự án
Công ty Cổ phần Mỹ Á
Địa điểm KCN Quễ Võ - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Mỹ Á
Quy mô 3584 m2 ; 85.088 Tấn ; K = 56 m ; H = 7.5 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm